Home

Welcome to my site! I am Tan Nguyen, a seminarian of Hanoi Diocese. I am studying at Saint Vincent Seminary, Latrobe, PA, USA. I achieved an engineer degree of computer science in Hanoi University of Science and Technology. My major now is philosophy and theology. Also, I am very interested in cultures and languages, particularly English, Vietnamese, Latin, France. This site is to share all my knowledge about those topics above.

Website Name

EsKnowledge is interpreted as “Easy Knowledge.” That is, to perceive “Knowledge” is “Easy.” It is true at least in this website.
Human beings always desire to know the universe. The knowledge about the world seems infinite. However, the more we understand it, the better our lives are. Thus, though my knowledge is quite narrow, I still love to share it. I will try to simplify as possible in such that you may easily perceive the knowledge .

About

I am Tan Nguyen, a seminarian of Hanoi Diocese. I am studying at Saint Vincent Seminary, Latrobe, PA, USA. My major now is philosophy and theology. Also, I am very interested in computer science , cultures and languages, particularly English, Vietnamese, Latin, France. Thus, most content of my blog is about those things. Besides, I will share several other topics that may be helpful for some of you.

Blog

Phương Pháp Lập Kế Hoạch Bài Giảng Theo Tinh Thần Giáo Hội

Bảng Liệt Kê Những Việc Cần Làm Ngày tháng : _____________________________________________Đề tài: ___________________________________________________Người cầu nguyện: _________________________________________ Chuẩn bị bài học Sự chuẩn bị của giáo lý viên Quy Ki tô – Điều gì trong bài học hôm nay liên hệ tới Đức Giê su? Tôi sẽ đọc gì trong sách giáo lý để chuẩn bị …

Ba hình thức sư phạm căn bản

Dạy Linh Hoạt: tương quan giữa thầy – trò là chủ yếu. Thầy nhường chỗ cho trò và gián tiếp giúp trò đạt kiến thức qua việc nói lên kinh nghiệm sống, khó khăn vươn lên … Vận dụng các phương pháp chủ động, đối thoại, chia sẻ, thảo luận … Vấn đề: là bản thân, là sống động.

Phương pháp dạy Giáo lý của Giáo hội

Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh : hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện ; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. (2 Tim 4:1-2)

Contact

Tan Nguyen

Saint Vincent Seminary

300 Fraser Purchase Rd, Latrobe, PA, USA