Telling the time – Nói giờ

Khi muốn hỏi về thời gian chúng ta thường dùng những câu hỏi sau đều có nghĩa là “Mấy giờ rồi?”
⦁ What time is it now?
⦁ What’s the time?
⦁ Do you have the time?
Ngoài ra bạn cũng có thể hỏi:
⦁ Can you tell me the time, please?
⦁ Do you know what time it is?
(“Làm ơn cho hỏi mấy giờ rồi?”)
Chúng ta có 3 cách nói giờ là giờ chẵn, giờ hơn và giờ kém.

Read More