Hiện tại đơn với ngôi I và you (Present simple with I and you)

Trong bài học ngày hôm nay bạn sẽ làm quen với một chủ điểm ngữ pháp mới: thì hiện tại đơn (Present simple) với hai đại từ nhân xưng “I” và “You”.

(+)(-)(?)
I live near here.
You live near here.
I don’t live near here.
You don’t live near here.
Do you live near here?
Yes, I do. OR No, I don’t.

⦁ Dù chủ ngữ là ngôi I hay you thì động từ theo sau nó đều giữ nguyên không chia. (I live, you live).
⦁ Để hình thành thể phủ định ta thêm trợ động từ “don’t = do not” vào trước động từ chính trong câu. (I don’t live, you don’t live). Don’t là dạng rút gọn của do not và trong giao tiếp thường xuyên sử dụng hình thức rút gọn là don’t.
⦁ Để hình thành thể nghi vấn ta chỉ việc đặt trợ động từ “Do” lên đầu câu.