Cuộc đời Chúa Giê su trong Tin Mừng Gioan

Xin giới thiệu Chúa Giê-su trong sứ vụ công khai theo nhãn quan của Tin mừng thứ tư, để qua đó chúng ta thấy được Chúa Giê-su chính là Đấng Ki-tô, và qua các việc làm cũng như lời giảng dạy của Ngài mà có thể hé mở cho chúng ta hiểu được Thiên Chúa và mức độ hoàn hảo của con người mà chúng ta có thể trở thành.

Read More

The major themes as well as the significance of Pope Pius XII’s encyclical Mystici Corporis Christi

Mystici Corporis Christi is a papal encyclical issued by Pope Pius XII during World War II, on the Church as the Mystical Body of Christ. Its significance is shown the theological views which rejected two extreme views of the Church, namely rationalistic or purely sociological understanding of the Church and exclusively mystical understanding of the Church.

Read More

Scriptural Perspective and Church’s Teaching on Homosexual Acts

Homosexuality is a topic that draws considerable attention from society. Because this is a complicated issue with deep emotional implications for many people, it is necessary to distinguish homosexual orientations and acts. One is determined to be a homosexual “if he or she (1) is attracted physically or erotically by persons of his or her own sex; (2) usually has no similar attraction to the opposite sex; and (3) in many instances has a positive revulsion for sexual acts with a member of the opposite sex.”

Read More

Phương Pháp Lập Kế Hoạch Bài Giảng Theo Tinh Thần Giáo Hội

Ba cách để giải thích lời rao giảng đó là gì? (Thông hiểu)?
Đoạn Thánh Kinh/nghi thức phụng vụ/sách giáo lý nào tôi sẽ sử dụng để liên hệ?
Những câu hỏi nào mà người học có thể hỏi?
Làm thế nào để giúp các học viên có khả năng giải thích những lời dạy của Hội thánh cho người khác?
Những gì tôi có thể yêu cầu các học viên ghi nhớ (Từ khóa hoặc cụm từ)?

Read More

Ba hình thức sư phạm căn bản

Dạy Linh Hoạt: tương quan giữa thầy – trò là chủ yếu. Thầy nhường chỗ cho trò và gián tiếp giúp trò đạt kiến thức qua việc nói lên kinh nghiệm sống, khó khăn vươn lên … Vận dụng các phương pháp chủ động, đối thoại, chia sẻ, thảo luận … Vấn đề: là bản thân, là sống động.

Read More

Phương pháp dạy Giáo lý của Giáo hội

Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh : hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện ; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. (2 Tim 4:1-2)

Read More