Hiện tại đơn với ngôi you, we và they (Present simple with you, we and they)

Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về thì hiện tại đơn đi với ngôi you, we, they trong bài ngày hôm nay.
Cùng xét các ví dụ sau:
I have a croissant for breakfast.
We have a traditional Japanese breakfast.
They have eggs and cheese for breakfast.
Ta nhận thấy rằng dù chủ ngữ là ngôi I, we hay they thì động từ đi kèm với nó vẫn giống nhau không thay đổi (vẫn là have). Như vậy khi chủ ngữ trong câu là ngôi I, you, we, they ở thể khẳng định thì động từ đi kèm ở dạng nguyên thể không chia.

(+)(-)(?)
We have coffee for breakfast.
You have rice for lunch.
They have fish for dinner.
We don’t have tea for breakfast.
You don’t have pasta for lunch.
They don’t have meal for dinner.
Do you have coffee?
Do they have tea?
Yes, we/they do.
No, we/they don’t.

⦁ Để hình thành thể phủ định ta thêm trợ động từ “don’t = do not” vào trước động từ chính trong câu. (I don’t live, you don’t live). Don’t là dạng rút gọn của do not và trong giao tiếp thường xuyên sử dụng hình thức rút gọn là don’t.
⦁ Để hình thành thể nghi vấn ta chỉ việc đặt trợ động từ “Do” lên đầu câu.

Hiện tại đơn với ngôi I và you (Present simple with I and you)

Trong bài học ngày hôm nay bạn sẽ làm quen với một chủ điểm ngữ pháp mới: thì hiện tại đơn (Present simple) với hai đại từ nhân xưng “I” và “You”.

(+)(-)(?)
I live near here.
You live near here.
I don’t live near here.
You don’t live near here.
Do you live near here?
Yes, I do. OR No, I don’t.

⦁ Dù chủ ngữ là ngôi I hay you thì động từ theo sau nó đều giữ nguyên không chia. (I live, you live).
⦁ Để hình thành thể phủ định ta thêm trợ động từ “don’t = do not” vào trước động từ chính trong câu. (I don’t live, you don’t live). Don’t là dạng rút gọn của do not và trong giao tiếp thường xuyên sử dụng hình thức rút gọn là don’t.
⦁ Để hình thành thể nghi vấn ta chỉ việc đặt trợ động từ “Do” lên đầu câu.