Danh từ số ít và số nhiều

Danh từ là một phần quan trọng không thể thiếu trong ngôn ngữ. Danh từ là từ để gọi tên một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.

Ví dụ: table (cái bàn), man (người đàn ông), wall (bức tường), Peter, Jack, England, happiness (hạnh phúc), beauty (vẻ đẹp), health (sức khỏe)…
Danh từ có nhiều loại, trong bài này bạn sẽ làm quen với danh từ số ít và danh từ số nhiều, cách thành lập danh từ số nhiều.
Ví dụ:
Singular Plural
mobile phone
glass
leaf mobile phones
glasses
leaves

SingularPlural
mobie phonemobie phones
glassglasses
leafleaves

 Nguyên tắc đổi sang số nhiều

1. Thông thường danh từ thêm “s” ở số nhiều.
Ví dụ: chair – chairs; girl – girls; dog – dogs
2. Danh từ kết thúc bằng /iz/(những danh từ tận cùng bằng o, x, s, z, ch, sh) lấy thêm es ở số nhiều.
Ví dụ: potato – potatoes ; box – boxes ; bus – buses ; buzz – buzzes ; watch – watches ; dish – dishes
Ngoại lệ 1:
a) Những danh từ tận cùng bằng nguyên âm + o chỉ lấy thêm s ở số nhiều.
Ví dụ: cuckoos, cameos, bamboos, curios, studios, radios
b) Những danh từ tận cùng bằng o nhưng có nguồn gốc không phải là tiếng Anh chỉ lấy thêm s ở số nhiều.
Ví dụ: pianos, photos, dynamo, magnetos, kilos, mementos, solos
3. Những danh từ tận cùng bằng phụ âm + y thì chuyển y thành i trước khi lấy thêm es.
Ví dụ: lady – ladies; story – stories
4. Những danh từ tận cùng bằng f hay fe thì chuyển thành ves ở số nhiều.
Ví dụ: leaf – leaves, knife – knives
Ngoại lệ 2:
a) Những danh từ sau chỉ thêm s ở số nhiều:
roofs: mái nhà
gulfs : vịnh
cliffs: bờ đá dốc
reefs : đá ngầm
proofs: bằng chứng
chiefs : thủ lãnh
turfs: lớp đất mặt
safes : tủ sắt
dwarfs: người lùn
griefs : nỗi đau khổ
beliefs: niềm tin
b) Những danh từ sau đây có hai hình thức số nhiều:
scarfs, scarves: khăn quàng
wharfs, wharves: cầu tàu gỗ
staffs, staves: cán bộ
hoofs, hooves: móng guốc

Chú ý:
Một số danh từ không theo các quy tắc trên (irregular plurals):
a man -> two men
a woman -> two women
a child -> two children
a person -> two people
a foot -> two feet
a tooth -> two teeth