Động từ to be đi với đại từ we, you và they

Động từ to be đi với đại từ I và you

(+) We’re = We are
You’re = You are
They’re = They are
(-) We’re not = We aren’t = We are not
You’re not = You aren’t = You are not
They’re not = They aren’t = They are not
(?) Are we …?
Are you …?
Are they….?

Đại từNgôi
We (chúng tôi, chúng ta)Ngôi thứ nhất số nhiều
You (bạn, các bạn)Ngôi thứ hai số ít/ nhiều
They (họ, bọn họ)Ngôi thứ ba số nhiều

Ta có các mẫu câu sau:

(+)We’re American. (We’re = We are)
You’re Japanese. (You’re = You are)
They’re Hungarian. (They’re = They are)
(?), (-)Are we late?
Yes, you are. / No, you aren’t.(aren’t = are not)
Are you from Russia?
Yes, we are. No, we aren’t.
Are they Mexican?
Yes they are. / No, they aren’t.

Chú ý:
⦁ we, you, they là đại từ số nhiều.
⦁ we và you có thể được sử dụng cho nam giới hoặc nữ giới hoặc cả hai.
⦁ đại từ you ở dạng số ít (the singular) hay số nhiều (the plural) thì động từ theo sau nó vẫn là are
⦁ they có thể được dùng chỉ người và vật
⦁ Dạng viết tắt không được dùng trong câu trả lời ngắn thể khẳng định

Đại từ nhân xưng he, she, it

Động từ to be đi với đại từ I và you

Trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về động từ to be đi với 3 đại từ nhân xưng tiếp theo: he, she, it.

Đại từ Ngôi
He = man (Nam giới) Ngôi thứ ba số ít
She = woman (Nữ giới)Ngôi thứ ba số ít
It = thing (Đồ vật) Ngôi thứ ba số ít

Ta có các mẫu câu sau:

(+) He’s from Italy. (He’s = He is)
She’s from Spain. (She’s = She is)
It’s from China. (It’s = It is)
(?), (-) Is he late?
Yes, he is. / No, he isn’t. (isn’t= is not)
Is she from Turkey?
Yes, she is. No, she isn’t.
Is it good? Yes it is. / No, it isn’t.

Câu hỏi với từ để hỏi “what” và “where”
What’s your name? (what’s = what is)
Where are you from?
Where’s he from? (where’s = where is)
Chú ý:
⦁ Trong Tiếng Anh he được sử dụng để chỉ nam giới (a man) và she dùng để chỉ nữ giới (a woman). It được dùng để chỉ mọi thứ (everything) không dùng để chỉ nam giới hay nữ giới, ví dụ: đồ đạc (things), đất nước (countries), places (địa điểm),tòa nhà (buildings),… Thông thường it dùng để chỉ động vật (animals), tuy nhiên chúng ta cũng có thể dùng he hoặc she nếu bạn là chủ của chúng và bạn biết giới tính của chúng.
⦁ Trong giao tiếp, dạng viết tắt như: he’s/ she’s/ it’s/ isn’t/ where’s/ what’s được sử dụng phổ biến.
⦁ Để hỏi thông tin về quốc gia hay đất nước ta dùng mẫu câu:
“Where + to be + Subject +from?”
Để trả lời, ta dùng mẫu câu: “Subject + to be + from + quốc gia.”

Động từ to be đi với đại từ I và you

Động từ to be đi với đại từ I và you

(+) I’m = I am
You’re = You are
(-) I’m not = I am not
You’re not = You aren’t = You are not
(?) Am I …?
Are you …?

Quy ước:
(+) = positive (thể khẳng định)
(-) = negative (thể phủ định)
(?) = question (thể nghi vấn)

Ví dụ:
I’m Tom King. (I’m = I am)
You’re in room 2. (You’re = You are)
Am I late? Yes, you are. No, you aren’t. (aren’t = are not)
Trên đây là ba ví dụ đơn giản của động từ “to be” đi với hai trong bảy đại từ nhân xưng tiếng Anh là “I” và “you”.
Chú ý:
⦁ Trong tiếng Anh chúng ta luôn sử dụng tên (a name) hoặc một đại từ (pronoun) với động từ to be.
VD: You are Anna.
Pronoun Verb Noun
⦁ Ngôi “I” luôn được viết hoa.
⦁ Người bản ngữ thường dùng dạng viết tắt (contractions) trong lúc trò chuyện. VD: you’re, I’m
⦁ Trong Tiếng Anh thay vì chỉ trả lời “Yes/ No” bạn nên trả lời ngắn gọn với “Yes, I am./ Yes, you are; No, I’m not./ No, you aren’t”. Lưu ý là không được viết tắt I’m/ you’re trong câu trả lời với “Yes”.