Động từ to be đi với đại từ we, you và they

(+) We’re = We are
You’re = You are
They’re = They are
(-) We’re not = We aren’t = We are not
You’re not = You aren’t = You are not
They’re not = They aren’t = They are not
(?) Are we …?
Are you …?
Are they….?

Đại từNgôi
We (chúng tôi, chúng ta)Ngôi thứ nhất số nhiều
You (bạn, các bạn)Ngôi thứ hai số ít/ nhiều
They (họ, bọn họ)Ngôi thứ ba số nhiều

Ta có các mẫu câu sau:

(+)We’re American. (We’re = We are)
You’re Japanese. (You’re = You are)
They’re Hungarian. (They’re = They are)
(?), (-)Are we late?
Yes, you are. / No, you aren’t.(aren’t = are not)
Are you from Russia?
Yes, we are. No, we aren’t.
Are they Mexican?
Yes they are. / No, they aren’t.

Chú ý:
⦁ we, you, they là đại từ số nhiều.
⦁ we và you có thể được sử dụng cho nam giới hoặc nữ giới hoặc cả hai.
⦁ đại từ you ở dạng số ít (the singular) hay số nhiều (the plural) thì động từ theo sau nó vẫn là are
⦁ they có thể được dùng chỉ người và vật
⦁ Dạng viết tắt không được dùng trong câu trả lời ngắn thể khẳng định